Försäljningsvillkor Medirum AB, 556134-5199

Giltiga fr.o.m. 2018-01-01

  

Leverans

 1.  Om Medium finner det sannolikt att Medirum inte kan hålla avtalad leveranstid skall Medirum utan dröjsmål skriftligen meddela köparen detta samt ange orsakerna till förseningen och den tidpunkten då leverans beräknas ske.
 2. Medirum skall leverera varan enligt skriftlig överenskommelse med köparen. Finner köparen att han inte kommer att kunna ta emot godset på avtalad dag eller framstår försening på hans sida såsom sannolik, skall han utan uppskov skriftligen meddela Medirum. Om så inte sker skall säljaren tillse att varan lagras på köparens risk och bekostnad. Medirum äger rätt att fakturera och få betalt för den vara som Medirum levererat enligt överenskommelse med köparen, även om köparen inte kunnat ta emot godset på avtalad dag och meddelat detta.
 3. Lagd order som orderbekräftats av Medirum kan ej avbokas av kund.
 4. Returavdrag lagerfört sortiment. Av Medirum godkända returer, obruten förpackning görs ett returavdrag med 30 % av fakturerat pris. Returfrakten betalas av kunden. Ytterligare avdrag kan göras om produkten behöver återställas i ursprungligt skick.
 5. Returavdrag icke lagerfört sortiment. Medirum accepterar inte returer av produkter som beställts endast för köparens ändamål. Köparen har ingen rätt till kreditering av fakturerat pris.
 6. Retur kan ej göras på reservdelar.
 7. Retur kan ej göras på leveranser som är äldre än 15 dagar.Fritt levererat inkl emballage och transportförsäkring.
  (Enligt 023 DDP enligt Combiterms 2000)

 

Betalning

 1. Eventuella anmärkningar på faktura skall göras inom 8 dagar från mottagande av faktura.
 2. Betalningsvillkor är 30 dagar ifrån fakturadatum.
 3. Betalas fakturan efter förfallodagen kommer dröjsmålsränta med 7,5% att debiteras köparen enligt räntelagen.
 4. Om köparen inte betalat tre månader efter förfallodagen, får Medirum häva avtalet och avbryta sitt fullgörande av avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Medirum har då, utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättning skall dock inte överstiga det avtalade priset.
 5. Godset förblir Medirums egendom till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

 

Ansvar vid fel

 1. Köparen skall inom 10 dagar efter leverans meddela Medirum om att fel på varan föreligger. Underlåter han detta förlorar han rätten att åberopa fel. Transportskador skall anmälas till transportbolaget direkt vid upptäckten. 
 2. Medirums ansvar omfattar således inte fel som orsakas av bland annat bristfälligt underhåll, felaktig lagring eller oriktig montering ifrån köparens sida, ändringar utan Medirums skriftliga medgivande, normal förslitning eller försämring eller genom köparens försorg genomförda reparationer. Medirum ansvarar dock för fel som uppstått till följd av att Medirums skriftliga instruktioner varit bristfälliga. 

Alla tvister i anledning till avtalet skall avgöras av svensk domstol i Västra Götaland med tillämpning av svensk rätt.

Allmänna_Försäljningsvillkor